Chính sách chất lượng

     

Chính sách chất lượng 2016:
 
1- Đảm bảo các quy định về quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ có chất lượng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
2- Các hoạt động quản lý nhà nước, kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện Thủy nội địa luôn bảo đảm tính trung thực, tin cậy, nhanh chóng,rõ ràng và không ngừng được hoàn thiện.
3- Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng Viên chức và người lao động, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.
4- Giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại của khách hàng đúng theo quy định.
5- Duy trì và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 
Mục tiêu chất lượng năm 2016 :
 
1. Phục vụ lợi ích công cộng và nhu cầu khách hàng, góp phần bảo đảm an toàn sinh mạng con người và tài sản xã hội và môi trường thiên nhiên.
2. Luôn cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, đảm bảo tính chính xác kết quả kiểm định và nâng cao hiệu quả chức năng quản lý nhà nước.
3. Xây dựng đội ngũ Viên chức và người lao động giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức.
4. Duy trì, đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị kiểm định luôn có chất lượng tốt nhất.
5. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ do cấp trên giao phó.