09/11/2016

Lễ khánh thành trung tâm đăng kiểm tư nhân Cần Thơ

Ngày 16/06/2016, Lễ khánh thành TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM  TƯ NHÂN 65.02D tại Cần Thơ.