STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực #
31 QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải 28/08/2013 28/08/2013 Tải file
32 24/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải 28/08/2013 02/12/2013 Tải file
33 114/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng 21/08/2013 16/10/2013 Tải file
34 1366/ÐKVN-VAR Kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới 29/06/2013 29/06/2013 Tải file
35 93/2012/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 13/05/2013 01/01/1970 Tải file
36 862/QÐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam 06/04/2013 06/04/2013 Tải file
37 56/2012/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 28/12/2012 02/04/2013 Tải file
38 197/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 16/11/2012 02/01/2013 Tải file
39 42/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm 17/10/2012 02/01/2013 Tải file
40 1819/ÐKVN-VAR Thực hiện một số điểm của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/07/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải t ạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 11/09/2012 11/09/2012 Tải file